Bulgarian English

Регламент ЕС 2016/679 на ...

Сребърна възпоменателна м...


Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент
18 Май 2018
С оглед влизането в сила на на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент за защита на данните „Дружество за касови услуги“ АД като администратор на лични данни, ви информира за следното: Всички лични данни на служители, кандидати за работа, клиенти и контрагенти се предоставят доброволно, информирано и недвусмислено. Обработват се в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент, относимите нормативни актове, Общите условия за обслужване на клиенти на ДКУ АД и вътрешните актове за защита на личните данни. Съгласно Регламента имате следните права: на достъп до данните ви; на коригиране, изтриване на личните ви данни или ограничаване на обработването им; право на възражение срещу обработването на личните ви данни; право на преносимост на личните ви данни. При въпроси относно обработката на вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни: „Дружество за касови услуги“ АД, ЕИК 175327305, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 16. Длъжностно лице по защита на личните данни в ДКУ АД – И. Благоев, тел. 0884181804, email: i.blagoev@dku.bg