Bulgarian English

Регламент ЕС 2016/679 на ...

Сребърна възпоменателна м...

     "Дружеството за касови услуги" АД (ДКУ АД) е акционерно дружество, собственост на: Българска народна банка, Уникредит Булбанк АД, Банка ДСК АД и Обединена Българска банка АД.
Дружеството е учредено през 2007 г.
     Мисията на ДКУ АД е в сътрудничество с БНБ и търговските банки, да допринесе за снижаване на разходите за обслужване на паричното обращение и повишаване на чистотата му с осигуряване на висока степен на ефективност по отношение на обработката на банкноти и монети, поддържане на високи стандарти за сигурност и увеличаване на контрола върху качеството и автентичността на банкнотите и монетите в налично-паричното обръщение, съгласно изискванията на БНБ.
     Централния офис на ДКУ АД се намира в град София. На територията на страната функционират пет териториални подразделения на дружеството.
     За осъществяване на основната си дейност базирана на съвременни касови технологии в ДКУ АД работят 150 квалифицирани специалисти.