Акционери на дружеството могат да бъдат само банки. Банки учредители на дружеството са:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

БАНКА ДСК АДОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД