Bulgarian English

Сребърна възпоменателна м...

От 01.08.2017 г. влиза в ...

Председател на Съвета на директорите

Калин Христов 
Член на УС и подуправител на БНБ управление "Емисионно"

Членове на Съвета на директорите

Ивайло Матеев
Член на УС и изпълнителен директор на Обединена Българска банка

Недялко Михайлов
Член на УС и изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) ЕАД

Цветанка Минчева
Член на УС и Директор Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк

Емил Христов
Началник управление "Банкови операции" на Банка ДСК

Ирина Марцева
Главен секретар на АББ

Любен Иванов
Изпълнителен директор
ДКУ АД